Tinklalapio taisyklės

 

1. Bendrosios sąlygos

 

1.1. Šios taisyklės yra laikomos susitarimu tarp UAB Enzas (įm. kodas 303005607, buveinės adresas Užuežerės km. 6, Sudervės sen., LT-14200, Vilniaus raj.) (toliau – Bendrovė) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine jusuaukles.lt.

1.2. Registruodamiesi interneto svetainėje jusuaukles.lt Klientai sutinka su šiomis taisyklėmis, ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Naudojantis interneto svetaine vartotojams suteikiama galimybė interneto svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus, anketas, pateikti įvairaus pobūdžio informaciją ir (ar) duomenis, juos siųsti bei gauti (toliau – Paslaugos) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar interneto svetaine.

1.4. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Klientas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Kliento sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

1.5. Bendrovė taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti interneto svetainėje teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.

 

2. Bendrieji reikalavimai skelbimų/anketų turiniui, formai bei patalpinimui

 

2.1. Bendrovė suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. interneto svetainę jusuaukles.lt, kurioje Klientai turi galimybę naudotis Paslaugomis.

2.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Bendrovė, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis interneto svetaine ir (ar) Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia skelbimą ar anketą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, dokumentus, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir (ar) interneto svetaine.

2.3. Skelbimas/anketa privalo būti patalpintas tik jam skirtoje atitinkamos interneto svetainės kategorijoje.

2.4. Klientams draudžiama skelbime/anketoje pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pateikdamas duomenis skelbime/anketoje Klientas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

2.5. Skelbimą/anketą patalpinęs Klientas iš tiesų privalo siūlyti tokią Paslaugą, o įvykus sandoriui, privalo skelbimą/anketą išimti ar paslėpti.

2.6. Skelbimas/anketa savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

2.7. Draudžiama naudotis interneto svetaine neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą interneto svetainėje, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; keltų grėsmę interneto svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); pažeistų bet kuriuos teisės aktus.

2.8. Anketa gali būti iliustruota fotografija. Draudžiama talpinti pornografinio turinio nuotraukas/paveikslėlius ir tas nuotraukas/paveikslėlius, kuriuose matomi lytiniai organai. Patalpindamas fotografijas anketoje, Klientas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

2.9. Bendrovė turi teisę atmesti skelbimus/anketas arba be įspėjimo juos ištrinti iš interneto svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti anketose esančias ir Taisyklių neatitinkančias fotografijas.

2.10. Bendrovė nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su interneto svetainėje siūlomomis Paslaugomis susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip).

2.11. Bendrovė neprisiima atsakomybės už pateikiamą informacijos turinį, jų neatitikimą tikrovei ir neatsako už jokią žalą, padarytą Klientams ar tretiesiams asmenims, kompiuterinei sistemai.

2.12. Bendrovė neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl anketose/skelbimuose nurodytos informacijos ir/ar fotografijų naudojimo.

 

3. Autorių ir kitos teisės

 

3.1. Interneto svetainės jusuaukles.lt, autorių turtinės ir kitos teisės išskirtinai priklauso Bendrovei. Visi prekiniai ženklai, dizaino elementai ir kita tekstinė ar grafinė informacija naudojama interneto vvetainėje yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė turi teisę jais naudotis.

3.2. Be Bendrovės raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visą arbą dalį interneto svetainės bet kokiu būdu ar forma. Draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos Bendrovės teisės į šį tinklapį, ar kitus veiksmus prieštaraujančius autorių teisių apsaugos principams.

 

4. Privatumo apsauga

 

4.1. Bendrovė turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis interneto svetaine Kliento pateiktus ar Bendrovės kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

4.2. Klientas suteikia teisę Bendrovei valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Bendrovei valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

4.3. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad Jis pateikia skelbimo ar asmeninę informaciją interneto svetainėje savo noru, tam, kad duomenys būtų patalpinti interneto svetainėje bei Klientai ir interneto svetainės administratoriai galėtų nevaržomai prieiti prie šių duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti, ir kad Jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu interneto svetainės duomenų bazėje.

4.4. Klientas sutinka kad interneto svetainės duomenų bazėje būtų kaupiami Jo IP adresai, apsilankymo data ir laikas statistikos tikslais.

4.5. Bendrovė garantuoja, kad informacija iš interneto svetainės duomenų bazės reklamos tikslais nebus perduota kitoms organizacijoms, bei tretiesiems asmenims.

4.6. Bendrovė neatsako už Klientų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas patenkate per mūsų interneto svetainėje esančias nuorodas.

 

5. Baigiamosios nuostatos

 

5.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.2. Visi tarp Bendrovės ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas toliau sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.